top of page

Beneficii pentru UTILIZATORI FINALI 

Situaţia

- Beneficiarul are intenţia de a investi ȋn realizarea sistemului de ȋncălzire şi are de ales cu privire la modul de lucru cu Proiectantul, Furnizorul de echipamente şi Executantul lucrărilor;

- Beneficiarul are definită tema de proiectare.

 

Probleme

- Beneficiarul intră ȋn relaţii contractuale cu mai mulţi Furnizori şi Executanţi specializaţi pentru realizarea anumitor părţi din proiect pentru care au calificare necesară;

- Beneficiarul coordonează şi urmăreste desfaşurarea lucrărilor pe şantier;

- Beneficiarul asigură documentaţia tehnică de proiect;

- Beneficiarul contractează proiectarea dar nu reuşeste să formuleze precis cerinţele, lăsȃnd Proiectantului şi Executantului o mare libertate de acţiune.

 

Implicaţii

- Responsabilităţile sunt ȋmpărţite;

- Executantul nefiind controlat ȋn suficientă masură de către Beneficiar, s-ar putea să folosească materiale puţin costisitoare şi de slabă calitate;

- Beneficiarul ȋşi dă seama cu ȋntȃrziere că ceea ce prinde viaţă nu corespunde necesităţilor sale;

- Necesitatea unei documentări de lungă durată;

- Angajarea de personal cu experienţă ȋn domeniul ȋncălzirii industriale;

- Proiectantul este tentat să execute proiecte costisitoare;

- Ȋn proiecte ȋşi pot face apariţia tendinţe de grandomanie, sau, din comoditate, ȋn lipsa unei documentări suficiente, soluţii neeficiente.

 

Soluţii şi beneficii

A) Predare la cheie: 

          Furnizorul/Executant ȋşi asumă prin contract sarcina de a pune la dispoziţia Beneficiarului obiectivul investiţiei gata de funcţionare precum şi o serie de servicii suplimentare (asistenţă tehnică de specialitate, reglaje şi punere ȋn funcţiune, scolarizare personal de exploatare, service ȋn perioada de garanţie şi post garanţie, urmărire ȋn exploatare).

 

B) Predare la cheie cu garantare de performanţe:

          Acest fapt impune ca Furnizorul/Executant să realizeze toate fazele de proiectare pe baza unor studii tehnico-economice care trebuie să aibă ca obiectiv principal maximizarea Beneficiilor finale.

 Analizarea ȋmpreună cu Beneficiarul a variantelor propuse poate duce la siguranţa unei alegeri optime, iar garantarea obţinerii beneficiilor scontate cade ȋn sarcina Proiectantului, respectiv a Furnizorului/Executant.

Ȋn faza de execuţie acesta va asigura realizarea tuturor lucrărilor la parametrii cantitativi şi calitativi, va asigura utilităţile necesare funcţionării normale a obiectivului, va da garanţii de rigoare cu privire la execuţie şi exploatare.

bottom of page